Ecologische Corridor

In Vlaanderen zijn grote natuurgebieden zeldzaam. Bovendien vormen natuurgebieden nog al te vaak eilandjes in een ondoordringbaar verstedelijkt landschap. Deze versnippering geldt als één van de belangrijkste oorzaken van de achteruitgang van de biodiversiteit in Vlaanderen. In een natuurgebied is de populatie van een bepaalde soort dikwijls te klein om te kunnen overleven. Daarnaast is het belangrijk dat een deel van de jonge dieren kan wegtrekken om nieuwe gebieden te bevolken. Als verschillende natuurgebieden een netwerk zouden vormen is dit probleem opgelost. Vandaar het belang van corridors. Trage wegen kunnen goed samen gaan met ecologische corridors mits ze inspelen op de eisen van die verbinding. Daarbij is de breedte en materialisatie een belangrijk aandachtspunt. De menselijke verbinding is daarbij ondergeschikt aan de natuurlijke waarden.

Link: