Buurtweg

Een voormalige weg is niet meer toegankelijk of dreigt geprivatiseerd te worden. Een buurtweg is ofwel een publiek-rechtelijke erfdienstbaarheid van overgang ofwel een weg in eigendom van de gemeente. Een buurtweg moet altijd toegankelijk zijn voor het publiek. Buurtwegen zijn in de regel landelijke verbindingswegen opgetekend in de Atlas der Buurtwegen waarop elke buurtweg een nummer heeft. De atlas ligt ter inzage op de gemeente, een tweede exemplaar wordt ook fysiek bewaard bij de provincie en kan via de website geraadpleegd worden. Je kan het bestaansrecht van een buurtweg - eens toegekend - gerechtelijk afdwingen. Maar buurtwegen kunnen ook gewijzigd, verlegd, afgeschaft of verbreed worden. Het verzoek moet gericht worden aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente. Het college is niet verplicht om op een verzoek in te gaan.

Link: