TOOLS

Interactive Wall

Trage wegen kunnen zich situeren in en rondom publieke en private domeinen. Hun geïsoleerde ligging...

Lees meer

Missing link fietssnelweg op Centrum Zuid en Molenheide

Do It Yourself - Trage Weg

Heb je nood aan een nieuwe trage verbinding in je omgeving? Maak ze gewoon zelf. Dit principe ligt a...

Lees meer

Doorgang voor iedereen

Doorgang voor iedereen is een georganiseerde actie om aan het gemeentebestuur kenbaar te maken dat e...

Lees meer

Doorlopende straten

Om trage wegen te gebruiken moet je ze eerst weten liggen. Fietsers en voetgangers die een buurt nie...

Lees meer

Fietsers in de voorrang

Op kruispunten van belangrijke wandel-en fietsverbindingen krijgt de duurzame weggebruiker voorrang ...

Lees meer

Fietsstraat

Een fietsstraat is een straat die ingericht is als fietsroute, maar waarop tevens auto’s zijn toeg...

Lees meer

Gezondheidsinfo

De toegang tot zorgdomeinen zoals ZOL zijn sterk auto-georiënteerd en nodigen weinig uit om met de ...

Lees meer

Groene Functionele Belevingstrajecten

Naast recreatieve routes is er op stedelijke en regionale schaal ook behoefte aan functionele fiets-...

Lees meer

Leefstraat (tuinstraat of toekomststraat)

Tijdelijke omvorming van een weg(segment) tot leefstraat. De leefstraat kan een waardevolle aanvulli...

Lees meer

Manifest der trage wegen

Op de Sint-Martensberg, een klein beschermd natuurgebied achter het station, werd een BMX parcours a...

Lees meer

Meldpunt trage wegen

Burgers weten vaak niet bij wie ze precies terecht kunnen om problemen op en langs trage wegen te me...

Lees meer

Multifunctioneel Meubelstuk

Ontwerpopdracht voor herkenbaar meubilair dat langs trage wegen kan geplaatst worden. Het meubelstuk...

Lees meer

Naamgeving en bebording

Om trage wegen te gebruiken moet je ze eerst weten liggen. Vaak hebben enkel omwonenden weet van een...

Lees meer

Nachtlicht

Trage wegen worden ‘s avonds vaak als onaangenaam ervaren door gebrek aan verlichting. Bijvoorbeel...

Lees meer

Netheidsacties

Zwerfvuil, gevallen bladeren, afvalwater geven een onverzorgde indruk maar zorgen ook voor geurhinde...

Lees meer

Ontharden

Het Vlaamse landschap is sterk verhard. Verbindingen voor wandelaars en fietsers worden vaak onnodig...

Lees meer

Signalisatie

Om trage wegen te gebruiken moet je ze eerst weten liggen. We willen iedereen de weg wijzen naar het...

Lees meer

Sociale verlichting

Trage wegen zijn niet altijd gemakkelijk toegankelijk. Soms zijn ze niet zichtbaar, ontbreekt een du...

Lees meer

Straten knippen

Doorgaand of sluipverkeer in woonwijken en kruisingen met trage wegen zorgen voor onveilige verkeers...

Lees meer

Wandelkaart

Paden in en rondom sport-, zorg- of schooldomeinen zijn vaak weinig gekend door bezoekers zowel als ...

Lees meer

Afvalmonster

Trage wegen en de groene omgeving errond moeten onderhouden worden. Hoe kunnen we lokale groepen, be...

Lees meer

Wegstation

Grote weginfrastructuur zoals een verlaten of verwaarloosde spoorinfrastructuur of waterstructuren ...

Lees meer

Parkmobiel

Verlaten of verwaarloosde spoorinfrastructuur of waterstructuren hebben groot potentieel om ingerich...

Lees meer

Community Kitchen

De community kitchen is een plaats waar mensen uit de buurt samen kunnen komen om samen te koken en ...

Lees meer

Ecologische Corridor

In Vlaanderen zijn grote natuurgebieden zeldzaam. Bovendien vormen natuurgebieden nog al te vaak eil...

Lees meer

Suds

Het vrijmaken van ruimte voor water is een van de uitdagingen waarmee het sterk verstedelijkte gebi...

Lees meer

Radiostation

Een weg functioneert als een infrastructurele verbinding zonder een duidelijke identiteit, andere g...

Lees meer

Wisselmarkt

Grote weginfrastructuur zoals een ringweg of autosnelweg werken vaak als een barrière voor fiets- e...

Lees meer

Muurkaart

Grote weginfrastructuur zoals een ringweg of autosnelweg werken vaak als een barrière voor fiets- e...

Lees meer

Pop - Up

Groenpaden en langeafstandswegen liggen vaak uit het zicht omdat ze worden afgesneden door omringend...

Lees meer

Erfdienstbaarheid

De gemeente of buurtbewoners willen doorgang bekomen op privéterrein of willen het informeel gebrui...

Lees meer

Stedenbouwkundige last

Er is nood aan het voorzien van een doorsteek doorheen privaat gebied of het eisen van hun bestaansr...

Lees meer

Schoolstraat

Bedoeling is om de verkeerschaos in de schoolomgeving bij het begin en het einde van een schooldag t...

Lees meer

Buurtweg

Een voormalige weg is niet meer toegankelijk of dreigt geprivatiseerd te worden. Een buurtweg is ...

Lees meer

Ruimtelijk uitvoeringsplan

Bij nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld een nieuwe woonontwikkeling in woonuitbreidingsgebied, kun...

Lees meer

Draaiboek Verkavelingen

Bij nieuwe verkavelingen in woongebied of woonuitbreidingsgebied kunnen bestaande paden verdwijnen. ...

Lees meer

Bosgroep

Als gevolg van versnipperd privaateigendom van groene gebieden blijven deze soms ontoegankelijk voor...

Lees meer

Finse Piste

Een Finse piste is heel snel aangelegd door zowel burgers als overheid door een weg te markeren met ...

Lees meer

Hondenweide

De gebruikswaarde van een weg of open ruimte in een residentieel gebied is vaak beperkt. Een woonwij...

Lees meer

Ontmoetingsplek

Bospaden ontstaan vaak organisch, door regelmatig gebruik. Ze vervagen of verdwijnen wanneer ze lang...

Lees meer

Commerciële parkrand

Stedelijke structuren, zoals een verwaarloosde vallei of een verlaten spoor, zijn vaak afgesneden va...

Lees meer

Composthub

Privétuinen langs trage wegen vormen een rommelige, verwaarloosde grens met tuinbergingen, compost,...

Lees meer

Inventaris trage wegen

Om als gemeente of organisatie te werken aan een sterk tragewegennetwerk heeft men een overzicht no...

Lees meer

Buurtwerkkaart

Een gemeente of een buurt wil het tragewegennetwerk op buurtniveau versterken. Een buurtwerkkaart...

Lees meer

Kanskaart

Na de opmaak van een actuele inventaris trage wegen is het zaak om kansen, knelpunten, wensen en su...

Lees meer

Mentale Kaart

Ook al is het tragewegennetwerk uitgebreid, men verkiest de auto als dit netwerk niet in de hoofden ...

Lees meer

Textile map

Textile map was co-produced in collaboration with textile designer Sofie Hermans and a group of part...

Lees meer