Events overview


2018-08-27 00:00:00

Werken Aan Wijken - Heilig-Hartwijk

Het 'Werken aan Wijken' - project strandde in de Heilig Hartwijk in Hasselt. De bewoners werden meegenomen in het ontwerpproces tijdens een participatietraject. Na de startvergadering volgde een reeks momenten die cruciaal waren in het participatietraject rond de wijk.

bekijk event

2018-08-27 00:00:00

Bespreken van de aanpak van het participatietraject in de wijk. Voorstel om te werken met subgroepen (geografisch (wijkdeel), type gebruiker (kind, sociaal kwetsbare, passant, handelaar) of thematisch (groen, wonen, voorzieningen). Vormt basis voor verdere proces. Door de indeling naar verschillende subgroepen, wordt er al een eerste waardekader gehanteerd, ook al is het nog maar weinig concreet. 

2018-09-21 00:00:00

De strapdag is ook wel beter gekend als de jaarlijkse autoluwe schooldag. Op deze actiedag laat iedereen zijn auto staan om de verplaatsing te maken van en naar school. Deze actie vraagt aandacht voor de veiligheid van de zwakke weggebruiker, meerbepaald voor de naar schoolgaande kinderen.

2018-09-27 00:00:00

Tijdens een infomarkt in zaal Crutzenhof stelden we de resultaten van
dit onderzoek voor aan de lokale bewoners van de Heilig-Hartwijk. Het vormde ook meteen de start van het participatietraject binnen de wijk, waarbij bewoners uitgenodigd werden mee na te denken over de keuzes omtrent de toekomst van de wijk. Aspecten die een belangrijk deel uitmaken van het traject, zijn de verkeersdoorstroming in de wijk en het zoeken naar een nieuwe invulling voor de Heilig-Hartkerk, die een nieuwe sociale rol voor de wijk zal invullen.

2018-10-15 00:00:00

Van 15 tot 19 oktober liepen een 40-tal studenten van de opleidingen architectuur en interieurarchitectuur (Universiteit Hasselt), beeldende kunst (m.n. reclamevormgeving en interactieve) (PXL-MAD, campus Elfde-Linie) en interaction design & game design (LUCA School of Arts, campus C-Mine) rond in de Heilig Hartwijk. Zij brachten (bijzondere) plekken in kaart, spraken bewoners aan en creëerden interventies in de publieke ruimte.

2018-11-09 00:00:00

Verkiezingsdebat in verband met de Heilig Hartwijk.

2019-02-19 00:00:00

Scenario's evalueren en kiezen van een voorkeursscenario

2019-03-17 00:00:00

Als reactie op de afnemende vergroening van de wijk werd er een actie dag georganiseerd, waarbij er in grote aantallen nieuwe jonge bomen werden aangeplant in de wijk.

2019-03-19 00:00:00

2019-04-23 00:00:00

Twee tafels (met veel volk) waar de twee scenario's worden nagebouwd en besproken. Aan een andere tafel werd gemaakt aan de opmaak van een meetplan (wat moet er waar gemeten worden, hoe meten en wie helpt meten?)

2019-05-21 00:00:00

Er werd een mailing gedaan van oproepen met als doel bewoners uit te nodigen deel te nemen aan de metingen in de Heilig-Hartwijk.

2019-05-24 00:00:00

Buurtbewoners konden tijdens de Dag van de Buren vragen stellen over het project of suggesties doen voor de proefopstelling. Ze konden ook aangeven welke rol ze kunnen/willen opnemen in het meetplan/traject.

2019-05-24 00:00:00

Tijdens de stickeractie werden stickers uitgedeeld met 'H.H. Heilig-Hartwijk fietst het' erop.

 

2019-09-01 00:00:00

In de maand september en oktober van 2019 werden verschillende metingen uitgevoerd in de Heilig-Hartwijk, omtrent de verkeersdoorstroming doorheen de wijk. De metingen verlopen heel breed: verplaatsingen van verschillende actoren (fietsers, voetgangers, auto's...), maar ook belangrijke routes en menselijk gedrag wordt in kaart gebracht. De metingen worden gevisualiseerd aan de hand van cijfers, foto's en beeldmateriaal.

2019-09-23 00:00:00

De folder om te communiceren over de proefopstelling en de verschillende ingrepen wordt naar de bewoners en de ruime omgeving opgestuurd. Ze staat op de website WAW en wordt gebust bij bovengenoemde actoren. 

2019-11-14 00:00:00

Omdat er heel wat beweegt rond de (gedeeltelijke) herbestemming van de Heilig Hartkerk organiseerden we, samen met de stad, een infomoment in de Heilig Hartkerk.

2022-02-07 00:00:00

Werken Aan Wijken - Godsheide

De stad Hasselt is een reeks engagementen aangegaan met de bewoners van Godsheide. Deze website vertelt het verhaal van 4 werkgroepen die aan de slag gaan met 6 van deze engagementen.

bekijk event

2017-12-14 00:00:00

Deze kaart is een verslag van het eerste werkmoment en geeft weer wat de aanwezige bewoners, ambtenaren, ontwerpers en politici centrale waarden vinden waaraan toekomstige projecten aan moeten voldoen.

2018-01-18 00:00:00

De werkgroepen 'Godsheide aan het water', 'Fietsbaar Godsheide', 'Godsheide en de auto' en 'Godsheide van verenigingen' hebben tijdens werkmoment 2 hun visies omtrent de toekomst van Godsheide kunnen toelichten en verwerken in het maken van kaarten etc.

2018-03-07 00:00:00

Tijdens dit werkmoment kwamen de verschillende werkgroepen, waaronder 'Fietsbaar Godsheide', 'Godsheide aan het Water', 'Godsheide en de auto' en 'Godsheide van verenigingen', samen om rond hun specifieke thema's na te denken, in verband met Godsheide.

2018-04-22 00:00:00

De werkgroepen leggen hun voorstellen voor aan de rest van Godsheide

2018-05-09 00:00:00

De trekkers van de werkgroepen komen samen in de pastorij om de verschillende voorstellen aan elkaar te presenteren en op elkaar af te stemmen. Ze bespreken hoe ze deze voorstellen kunnen verwerken in engagementen en hoe ze het traject rond het dorpsplein kunnen opstarten.

2018-09-17 00:00:00

Op 17 september kwamen de werkgroepen samen in het jeugdhuis om een eerste versie van de vijf nieuwe engagementen te bespreken: vier engagementen voor elke werkgroep én één engagement voor het dorpscentrum. Per engagement bespraken we de centrale waarden achter elk engagement, de voorstellen die in de loop van het traject geformuleerd zijn, en concrete actiepunten op korte, middellange en lange termijn. Op 15 oktober komen we opnieuw samen. Daarna organiseren we een nieuw toonmoment.

2018-10-15 00:00:00

De trekkers van de werkgroepen komen (samen met een aantal handelaars) samen in het jeugdhuis om een reeks varianten te bespreken voor de heraanleg van het dorpscentrum. In een periode van 3 tot 5 jaar zal de Kiezelstraat immers opengebroken worden omdat de riolering vernieuwd moet worden. De werkgroepen zien deze interventie als een kans om het volledige centrum te herdenken en opnieuw aan te leggen. Tijdens het werkmoment wordt besloten om 3 varianten uit te werken (een groen centrum, een verhard centrum en een tussenvorm) en deze aan medebewoners voor te leggen op 7 december.

2018-12-07 00:00:00

Op het tweede toonmoment tonen de werkgroepen de engagementen die zij uitgewerkt hebben (voor de Kiezelstraat, het fietspad, de tuikabelbrug en het dorpspark) en presenteren we 3 varianten voor het dorpscentrum. De gesprekken zijn intens en constructief. Samen zoeken we naar oplossingen voor de huidige parkeerdruk, de onveilige verkeerssituatie, het bewaren van de identiteit van Godsheide, ...

2018-03-08 00:00:00

Werken Aan Wijken - Kuringen

De afgelopen jaren en maanden kregen we talloze meldingen uit Kuringen over een grote verkeersdruk, veel sluipverkeer, onaangepaste snelheid en een toenemende verkeersonveiligheid. De stad wenst hiertegen maatregelen te nemen en wil de bewoners bij deze plannen betrekken door middel van een participatietraject. Deze website geeft een verslag van dit traject.

bekijk event

2018-03-08 00:00:00

Op 8 maart zaten we samen met (bijna) 100 inwoners en vroegen hen om duidelijk te maken wat zij de ideale plaats vinden van de auto, fiets en openbaar vervoer in Kuringen-Heide. Het resultaat kan je lezen op aanplakborden in de wijk (foto's: Liesbeth Driessen).

2018-05-26 00:00:00

Werkmoment voor de werkgroepen 'Kuringen en de auto', 'Fietsbaar Kuringen' en 'Openbaar vervoer in Kuringen'.

2018-06-18 00:00:00

Op 18 mei organiseerde de stad Hasselt een infomoment waarop ze alle plannen voor Kuringen-Heide toelichtte, samen met het traject dat reeds afgelegd is en de stappen die nog ondernomen zullen worden.

2018-07-05 00:00:00

In april zijn deze 3 werkgroepen een eerste keer samen gekomen om zicht te krijgen op wat we al weten over de mobiliteitssituatie in Kuringen-Heide, maar vooral over wat we nog zouden willen weten. Deze werkmomenten hebben heel wat vragen opgeleverd. Een eerste reeks is door de stad beantwoord op 18 juni. Met een tweede reeks willen de werkgroepen zelf aan de slag gaan. Concreet zullen zij minstens 200 inwoners van Kuringen-Heide bevragen op een gezamenlijk tel- en bevragingsmoment ‘Meet je wijk’ op 5 juli. Met de resultaten van deze bevraging willen we vervolgens een reeks aandachtspunten en principes formuleren voor het mobiliteitsplan. Deze zullen we in het najaar opnieuw voorleggen aan de 3 werkgroepen.

2018-09-16 00:00:00

We legden onze vragenlijst aan mensen op pensioen en aan jonge families; aan mensen die geboren zijn in Kuringen-Heide en aan mensen die er pas wonen; aan mensen die hun buren goed kennen en aan mensen die hun buren enkel zien als ze de hond uitlaten; aan mensen die willen dat er niets veranderd in de wijk en aan mensen die willen dat morgen alles veranderd.
(en vooral ook aan veel inwoners die politiek actief zijn)

2018-11-04 00:00:00

Door werken aan de spoorwegovergang was er een paar weken geen doorgaand verkeer mogelijk in de Paalsteenstraat. Op zondagmiddag 04.11.2018 vroegen wij aan voorbijgangers wat ze van deze tijdelijke situatie vonden: zorgde deze voor meer overlast? Of was deze situatie net beter?

2019-01-10 00:00:00

Wat een productieve avond! Met een 20-tal bewoners ontwikkelden we meer dan 6 scenario’s om de verkeerssituatie in Kuringen-Heide veiliger en de wijk meer leefbaar te maken. Ondertussen kwamen 2 enthousiaste inwoners van Kuringen-Centrum hun mobiliteitsscenario’s toelichten. In de komende weken zullen we onderzoeken hoe we de scenario’s van beide wijken op elkaar kunnen afstemmen en zullen we een aantal scenario’s selecteren die we in de komende maanden willen uitproberen door de verkeerssituatie op de Hei tijdelijk te veranderen.

2019-02-04 00:00:00

Samen met de diensten Mobiliteit en Ruimtelijke Ordening en met schepen Marc Schepers hebben we de mobiliteitsscenario's van werkmoment 2 verder uitgewerkt en geëvalueerd. Wat is de impact op sluipverkeer? Op de bereikbaarheid van de wijk? Op de veiligheid? En op de leefbaarheid? We deden dit ook voor de Heilig Hartwijk.

2019-03-14 00:00:00

Op werkmoment 4 presenteerden we vijf toekomstscenario’s voor Kuringen-Heide. Elk scenario is een verwerking van de voorstellen uit werkmoment 3. En elk scenario verbetert zowel de mobiliteitssituatie als de ruimtelijke beleving van de wijk. Leefbare Hei presenteerde vervolgens een eigen scenario. In een tweede stap hebben we samen alle scenario’s geëvalueerd en twee voorkeur-scenario’s geselecteerd: dat van Leefbare Hei en Landschap-in-de-wijk. We sloten af met de afspraak om beide scenario’s te verwerken tot één nieuw scenario voor een eerste proefopstelling. Dit stellen we voor op een volgende werkmoment in april.

2019-04-24 00:00:00

Op woensdag 24 april kwamen we samen in café 't Dorp met de schepen, een aantal vertegenwoordigers van Leefbare Hei en van Kuringen centrum om samen na te denken over mogelijke proefopstellingen in Kuringen-Heide en Kuringen-Centrum. De volgende afspraak is het vierde Heikes Wijkcafé.

2019-05-12 00:00:00

Samen met een 30-tal bewoners dachten we na over de (mogelijke) komst van een nieuwe school in het centrum van de wijk. Wat zal de impact op het verkeer zijn? Kan dit een nieuwe groene ruimte creëren? En voor veilige fietsverbindingen zorgen? Op het Heikes Café van 23 juni zijn we terug present. Dan stellen we voor welke proefopstellingen we waar en wanneer overwegen om uit te voeren in Kuringen-Heide en Kuringen-Centrum. Met deze proefopstellingen willen we onderzoeken hoe we de verkeerssituatie in de wijk kunnen verbeteren en de leefbaarheid kunnen verhogen. Daarnaast hopen we met de proefopstelling ook een groter aandeel bewoners te bereiken.

2019-06-23 00:00:00

We waren met veel zondag in het ontmoetingscentrum. Samen bespraken we het mobiliteitsverhaal dat we de voorbije maanden met een kerngroep van bewoners uitgetekend hebben voor Kuringen-Heide. Dit verhaal willen we in de komende maanden testen via een reeks proefopstellingen in Kuringen-Heide en Kuringen Centrum. We meten telkens de impact van elke proefopstelling en indien dit nodig is, sturen we bij. Als alles goed gaat, hebben we in april een mobiliteitsplan voor de Hei en het Centrum; een plan dat niet alleen de verkeerssituatie verbetert voor alle bewoners, maar ook de leefbaarheid.

2019-09-07 00:00:00

Op 7 september waren wij aanwezig op het wijkfeest in Berkenveld. Wij stelden hier de laatste versie van de proefopstelling voor. We kregen heel wat vragen en suggesties. In de volgende weken zullen we deze verwerken en op basis daarvan de proefopstelling aanpassen.

2019-09-10 00:00:00

Op 10 september organiseerden wij een eerste infomoment voor de inwoners van Kuringen-Centrum. We gaven uitleg over de achtergrond van het participatietraject en over het doel van de proefopstellingen. Er waren heel wat bezorgde inwoners die willen meedenken over het verbeteren van de leefbaarheid van hun wijk.  In de komende weken zullen we de proefopstelling zo herwerken dat dit mogelijk wordt.

2019-10-01 00:00:00

Ter afsluiting van Fase 1 binnen het Werken aan Wijken - traject in Kuringen werd er een brochure opgesteld. In deze brochure vind je informatie over de eerste fase van de proefopstelling: waarom we deze proefopstelling invoeren, wat er tijdelijk zal veranderen, gedurende welke periode, waar je terecht kan met vragen en opmerkingen, enz.

Link naar brochure: https://werkenaanwijken.be/wp-content/uploads/2018/01/Proefopstellingen_Kuringen.pdf