Wegenwerkplaats Noord-Zuid Limburg

Image

Vanaf de start van het project in november ‘19 deed UHasselt (deel van Studio NZL) tot nu toe meer dan 250 interviews met mensen die rond de Noord-Zuid verbinding leven, wonen en werken. Tijdens het doen van deze interviews treffen wij af en toe geëngageerde bewoners, organisaties en (lokale) middenveldorganisaties die gemotiveerd zijn om iets actiever deel te nemen in het proces. Deze actoren nodigen wij uit in wat wij “platformen” noemen. Een platform kunnen we omschrijven als een “veilige experimenteerruimte voor verkenning”. Hier kunnen personen en organisaties die bepaalde zorgen of thematische interesses delen in relatie tot Noord-Zuid Limburg geregeld samenkomen en werken. Platformen Deze veilige experimenteerruimte bestaat uit vier platformen: een rond duurzame mobiliteit, duurzaam wonen, duurzame open ruimte en duurzame bedrijventerreinen. platform “duurzame mobiliteit”: Vandaag bestaan er reeds, los van elkaar, verschillende initiatieven die (het kiezen voor) alternatieven voor de auto ondersteunen en promoten. Dit platform verenigt verschillende lokale mobiliteitsinitiatieven in een kennisplatform, zet lokale projecten op en werkt actief aan een duurzame mobiliteitscultuur in Limburg. platform “duurzaam wonen”: Hoe kan iedereen in onze maatschappij een plaats krijgen in de woonkernen? Hoe maken we die dichtere kernen levendig en tegelijk leefbaar? Handelaars, sociale huisvestingsmaatschappijen, bedrijven en bewoners denken samen na welke lokale acties een aanzet kunnen zijn door deze levendige en leefbare kernen. platform “duurzame open ruimte”: De Noord-Zuid verbinding heeft altijd ter discussie gestaan in relatie tot de kwaliteit van de open ruimte: de publieke ontmoetingsplekken, maar ook de blauwe en groene netwerken. Dit platform brengt bewoners, verenigingen, overheden en bedrijven samen om aan het vergroenen/veiliger/gezonder/leefbaarder maken van (de omgeving van) de Noord-Zuidverbinding. platform “duurzame bedrijventerreinen”: Het Noord-Zuid Limburg project geeft mee vorm aan een leefbare context voor bedrijven en bedrijventerreinen. Met het uitbouwen van een bedrijventerrein-overstijgend platform zetten we vanuit het perspectief van bedrijven in op duurzame mobiliteit, productie, verwerking en distributie en duurzame relaties tussen wonen, werken en natuur. Winsten De platformen vormen dus, samen met de werking van Studio NZL (de verschillende werksessies, bilaterale overlegmomenten en het lopende onderzoek) (1) een forum waar mogelijke kansrijke winsten worden gedetecteerd. Het Noord-Zuid Limburg project wil immers het complexe ruimtelijk veranderingsproces - een sociaal innovatief en duurzaam ruimtelijk transitieproces - via kleine en tastbare ontwerpstappen in het veld vormgeven. Om via de winsten ruimtelijke en sociale uitdagingen gelijktijdig te kunnen aanpakken, heb je dus naast ruimtelijke ingrepen, ook sociale platformen nodig die mensen samenbrengen om deze winsten te detecteren, te selecteren en uit te voeren. De actoren zijn dus vaak mede-auteur en zelfs initiatiefnemer van de winsten. Het NZL-team krijgt via hen bijkomend slagkracht. (2) de basis voor een gedragen Noord-Zuid verhaal. Vanuit de platformen detecteren de bewoners en organisaties dan winsten voor het NZL traject. Deze bottom-up dynamiek maakt het mogelijk dat bewoners en organisaties co-eigenaarschap ontwikkelen over het hele project. De interactie tussen de winsten die uit de platformen voortvloeien en het ontwerpteam wordt door de UHasselt georganiseerd. Winstprojecten Alternatieve (vracht)wagenontsluiting Centrum-Zuid Fietsontsluiting Centrum-Zuid Zuidelijk segment Grote Baan Levende bedrijventerreinen Heraanleg Koolmijnlaan Intergemeentelijke fietsersbond Trage wegen netwerk Groen-blauwe kaart Fietsbieb met fietsparcours voor en door scholen Veilig naar school met Route2school Fietsbrug - knooppunt F74/N715